http://www.pmzh.com 首  页 个人作品 诗友作品 每周新诗 古诗欣赏 诗词常识 楹联拾趣 古德圣训 诗词论坛
品梅斋主:觅音
朱 熹 家 训


    朱熹(1130-1200),字元晦,后改字仲晦,别号紫阳,又号晦庵。祖籍徽州婺源(今属江西)。是南宋时期著名的思想家、教育家,宋代集理学之大成者,也是宋以后一位重要的哲学家、影响深远的教育思想家。

    朱熹生平著述之富,古今鲜匹。他著成的大书和遗文、遗著有《四书章句集注》、《楚辞集注》、《诗集传》、《太极图说解》、《通书解》、《西铭解》、《伊洛渊源录》、《周易本义》、《资治通鉴纲目》、《朱子语类》、《朱文公文集》等近百种。内容繁富,条理缜密,思想博大精深,使后人震叹不已。清朝全祖望称他“致广大、尽精微,综罗百代矣”;康熙皇帝称朱熹为“集大成而绪千百年绝传之学,开愚蒙而立亿万世一定之规”,足见其地位之隆崇。


君子所贵者,仁也。
臣子所贵者,忠也。
父之所贵者,慈也。
子之所贵者,孝也。
兄之所贵者,友也。
弟之所贵者,恭也。
夫之所贵者,和也。
妇之所贵者,柔也。
事师长贵乎礼也,
交朋友贵乎信也。
见老者,敬之;
见幼者,爱之。
有德者,年虽下于我,我必尊之;
不肖者,年虽高于我,我必远之。
慎勿谈人之短,切莫矜己之长。
仇者以义解之,怨者以直报之,随遇而安之。
人有小过,含容而忍之;
人有大过,以理而谕之。
勿以善小而不为,勿以恶小而为之。
人有恶,则掩之;
人有善,则扬之。
处世无私仇,治家无私法。
勿损人而利己,勿妒贤而嫉能。
勿称忿而报横逆,勿非礼而害物命。
见不义之财勿取,遇合理之事则从。
诗书不可不读,礼义不可不知。
子孙不可不教,僮仆不可不恤。
斯文不可不敬,患难不可不扶。
守我之分者,礼也;
听我之命者,天也。
人能如是,天必相之。
此乃日用常行之道,若衣服之于身体,饮食之于口腹,
不可一日无也,可不慎哉!


返回主页   返回目录